Timetable

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Prayer Time

9:00 AM - 9:15 AM

Prayer Time

9:00 AM - 9:15 AM

Prayer Time

9:00 AM - 9:15 AM

Prayer Time

9:00 AM - 9:15 AM

Prayer Time

9:00 AM - 9:15 AM

Rhyme Time

9:15 AM - 9:30 AM

Rhyme Time

9:15 AM - 9:30 AM

Rhyme Time

9:15 AM - 9:30 AM

Rhyme Time

9:15 AM - 9:30 AM

Rhyme Time

9:15 AM - 9:30 AM

Active Learning

9:30 AM - 10:00 AM

Active Learning

9:30 AM - 10:00 AM

Story Time

9:30 AM - 10:00 AM

Active Learning

9:30 AM - 10:00 AM

Conceptual Learning

9:30 AM - 10:00 AM

Indoor Play & Activity Time

10:00 AM - 10:30 AM

Indoor Play & Activity Time

10:00 AM - 10:30 AM

Indoor Play & Activity Time

10:00 AM - 10:30 AM

Indoor Play & Activity Time

10:00 AM - 10:30 AM

Indoor Play & Activity Time

10:00 AM - 10:30 AM

Tiffin Time

10:30 AM - 10:50 AM

Tiffin Time

10:30 AM - 10:50 AM

Tiffin Time

10:30 AM - 10:50 AM

Tiffin Time

10:30 AM - 10:50 AM

Tiffin Time

10:30 AM - 10:50 AM

Outdoor Play Time

10:50 AM - 11:00 AM

Outdoor Play Time

10:50 AM - 11:00 AM

Outdoor Play Time

10:50 AM - 11:00 AM

Outdoor Play Time

10:50 AM - 11:00 AM

Outdoor Play Time

10:50 AM - 11:00 AM

Read & Write

11:00 AM - 12 Noon

Read & Write

11:00 AM - 11:30 AM

Read & Write

11:00 AM - 12 Noon

Read & Write

11:00 AM - 11:30 AM

Read & Write

11:00 AM - 12 Noon

Drawing Activity

11:30 AM - 12 Noon

Dance Activity

11:30 AM - 12 Noon